Danh sách các trường nổi bật 2019

Danh sách các trường nổi bật 2019 Sunlight EC

Danh sách các trường nổi bật 2019

AMERIGO CHICAGO NORTH SHORE
 
CARMEL CATHOLIC HIGH SCHOOL
 
- Năm thành lập: 1962
- Tổng số học sinh: 1200
- Giải thưởng: 4 lần được Blue Ribbon School of Excellence Awards
- Học thuật: 100+ môn AP và Honors
- Chương trình nổi bật: 1:1 Chromebook; STEM, Business & Entrepreneur; Liên kết tín chỉ ĐH với Loyola
University & University of Iowa
- Hoạt động ngoại khóa: 22 môn thể thao, 40 CLB
- Danh sách các trường ĐH được nhận vào: Harvard University, Princeton University, Purdue University,
Northwestern University, University of Michigan, v.v.
 
 
CARMEL CATHOLIC HIGH SCHOOL
 
 
AMERIGO HOUSTON
 
ST PIUX X HIGH SCHOOL
 
- Thành phố: Houston, Texas
- Năm thành lập: 1956
- Tổng số học sinh: 573
- Học thuật: 30 môn AP và Honors
- Chương trình nổi bật: chương trình đào tạo chuyên sâu
về Engineering với ĐH Texas
- Hoạt động ngoại khóa: 21 môn thể thao, 25 CLB
- Danh sách trường ĐH được nhận vào: Dartmouth College, Northwestern University, Purdue University, Cornell University, etc.
 
 
 
 
AMERIGO NEW JERSEY
 
RED BANK CATHOLIC HIGH SCHOOL
 
- Thành phố: Red Bank, New Jersey
- Năm thành lập: 1880s
- Tổng số học sinh: 790
- Học thuật: 160+ môn học, 47 môn AP và Honors
- Chương trình nổi bật: Liên kết tín chỉ với Seton Hall University
- Cơ hội thực tập về Y tế, Truyền thông/Báo chí, Thời trang, Luật, Marketing/Kế Toán, Kỹ thuật, Ẩm thực, v.v.
- Hoạt động ngoại khóa: 29 môn thể thao, 60+ CLB
- Danh sách trường ĐH được nhận vào: Harvard University, Duke
 
 
AMERIGO SAN DIEGO
 
MATER DEI CATHOLIC HIGH SCHOOL
 
- Thành phố: San Diego, CA
- Năm thành lập: 1960
- Tổng số học sinh: 690
- Học thuật: 26 AP & Honors
- Chương trình nổi bật: STEAM, Học viện Khoa học: cơ hội thực tập và được hướng dẫn bởi các tiến sỹ và nhà khoa học từ ĐH UCSG, USG, NASA University, Yale University, v,v
Hoạt động ngoại khóa: 29 môn thể thao
- Danh sách trường ĐH được nhận vào: Brown University, Columbia University, UC Berkeley, Cornell
University, v.v