Amerigo - Danh sách các trường nổi bật 2019

Amerigo - Danh sách các trường nổi bật 2019 Sunlight EC

Danh sách các trường nổi bật 2019

AMERIGO CHICAGO NORTH SHORE
 
CARMEL CATHOLIC HIGH SCHOOL
 
- Năm thành lập: 1962
- Tổng số học sinh: 1200
- Giải thưởng: 4 lần được Blue Ribbon School of Excellence Awards
- Học thuật: 100+ môn AP và Honors
- Chương trình nổi bật: 1:1 Chromebook; STEM, Business & Entrepreneur; Liên kết tín chỉ ĐH với Loyola
University & University of Iowa
- Hoạt động ngoại khóa: 22 môn thể thao, 40 CLB
- Danh sách các trường ĐH được nhận vào: Harvard University, Princeton University, Purdue University,
Northwestern University, University of Michigan, v.v.
 
 
CARMEL CATHOLIC HIGH SCHOOL
 
 
AMERIGO HOUSTON
 
ST PIUX X HIGH SCHOOL
 
- Thành phố: Houston, Texas
- Năm thành lập: 1956
- Tổng số học sinh: 573
- Học thuật: 30 môn AP và Honors
- Chương trình nổi bật: chương trình đào tạo chuyên sâu
về Engineering với ĐH Texas
- Hoạt động ngoại khóa: 21 môn thể thao, 25 CLB
- Danh sách trường ĐH được nhận vào: Dartmouth College, Northwestern University, Purdue University, Cornell University, etc.
 
 
 
 
AMERIGO NEW JERSEY
 
RED BANK CATHOLIC HIGH SCHOOL
 
- Thành phố: Red Bank, New Jersey
- Năm thành lập: 1880s
- Tổng số học sinh: 790
- Học thuật: 160+ môn học, 47 môn AP và Honors
- Chương trình nổi bật: Liên kết tín chỉ với Seton Hall University
- Cơ hội thực tập về Y tế, Truyền thông/Báo chí, Thời trang, Luật, Marketing/Kế Toán, Kỹ thuật, Ẩm thực, v.v.
- Hoạt động ngoại khóa: 29 môn thể thao, 60+ CLB
- Danh sách trường ĐH được nhận vào: Harvard University, Duke
 
 
AMERIGO SAN DIEGO
 
MATER DEI CATHOLIC HIGH SCHOOL
 
- Thành phố: San Diego, CA
- Năm thành lập: 1960
- Tổng số học sinh: 690
- Học thuật: 26 AP & Honors
- Chương trình nổi bật: STEAM, Học viện Khoa học: cơ hội thực tập và được hướng dẫn bởi các tiến sỹ và nhà khoa học từ ĐH UCSG, USG, NASA University, Yale University, v,v
Hoạt động ngoại khóa: 29 môn thể thao
- Danh sách trường ĐH được nhận vào: Brown University, Columbia University, UC Berkeley, Cornell
University, v.v